Audiobook: Czyściec w życiu ziemskim

Oczyszczająca potęga Bożej miłości zaczyna działać nie dopiero w momencie śmierci i na sądzie. Jej oddziaływanie jest skuteczne w każdym, kto chce się otwierać na tę potęgę miłości. W im większej mierze to czyni, tym mniej musi się obawiać tych płomieni, które według słów św. Pawła go wypróbują i przez które on sam i dzieło jego życia muszą przejść.

Hans Urs von Balthasar,
„Eschatologia w naszych czasach”

Niniejsza publikacja nie jest zbiorem przepisów ani tym bardziej gotową instrukcją, jak osiągnąć życie wieczne, nie narażając się równocześnie na czyściec po śmierci. Jest ona jedynie próbą ukazania prawdy, że chrześcijaninowi, który stara się oczyścić z grzechu i jego skutków oraz uświęca się z pomocą łaski Bożej, dane jest wielkie bogactwo duchowych środków, umożliwiających osiągnięcie tego celu. Stąd opracowanie to można potraktować jedynie jako zaproszenie do otwarcia się na niezmierzone dary Bożej miłości i dobroci, które znajdują się w zasięgu naszych możliwości, dzięki Jezusowi Chrystusowi obecnemu i działającemu w Kościele i przez Kościół.

Czyściec w życiu ziemskim cz. 1 Wprowadzenie

Czyściec w życiu ziemskim cz. 2 Miłość, ufność i pokora

Czyściec w życiu ziemskim cz. 3 Sakramentalne oczyszczenie

Czyściec w życiu ziemskim cz. 4 Pokuta

Czyściec w życiu ziemskim cz. 5 Odpusty

Czyściec w życiu ziemskim cz. 6 Eucharystia

Czyściec w życiu ziemskim cz. 7 Adoracja

Czyściec w życiu ziemskim cz. 8 Słowo Boże

Czyściec w życiu ziemskim cz. 9 Wola Boża

Czyściec w życiu ziemskim cz. 10 Prymat Wieczności

Czyściec w życiu ziemskim cz. 11 Przebaczenie

Czyściec w życiu ziemskim cz. 12 Nabożeństwo do Męki i Krwi Chrystusa

Czyściec w życiu ziemskim cz. 13 Odkryć wartość Krzyża

Czyściec w życiu ziemskim cz. 14 Zatroszczyć się o zmysły

Czyściec w życiu ziemskim cz. 15 Poddać zmysły ascezie

Czyściec w życiu ziemskim cz. 16 Czuwać nad mową

Czyściec w życiu ziemskim cz. 17 Czynić miłosierdzie – Jałmużna

Czyściec w życiu ziemskim cz. 18 Powierzyć się Matce Bożej

Czyściec w życiu ziemskim cz. 19 Zaprzyjaźnić się z Aniołami

Czyściec w życiu ziemskim cz. 20 Wspólnota Świętych

Czyściec w życiu ziemskim cz. 21 Pomagać duszom czyśćcowym osiągnąć Niebo